20/06/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים לקבל הסמכה להעניק תואר שני (LL.M.) במשפט מסחרי גלובלי

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה לאשר את הרכב צוות הסוקרים לבדיקת הסמכת התוכנית לתואר שני (LL.M.) במשפט מסחרי גלובלי במרכז האקדמי למשפט ועסקים, כלהלן:

  • פרופ' איריס קנאור- בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל
  • פרופ' עמיחי כהן- בית הספר למשפטים, הקריה האקדמית אונו