17/12/19

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי לב להסמכתו להעניק תואר בתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בפיסיקה-מתמטיקה באמצעות איגום קורסים

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  אודות בקשת המרכז האקדמי לב לקבל הסמכה להעניק תואר בתוכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) בפיסיקה-מתמטיקה באמצעות איגום קורסים, והיא מחליטה לאשר את הסוקרים הבאים לשם בדיקת הבקשה:

  • פרופ' ג'רמי שיף – המחלקה למתמטיקה, אוני' בר אילן
  • פרופ' בנימין סבטיצקי – הפקולטה למדעים מדויקים, אוני' תל- אביב