12/09/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בספורטתרפיה

בישיבתה ביום כ”א באלול תשע”ז (12.9.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל בדבר אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בספורטתרפיה, והיא החליטה לאשר את הסוקרים הבאים:

  • פרופ’ חיים פיק – המח’ לאנטומיה ואנתרופולוגיה, הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב
  • פרופ’ גדעון מן – המרכז לרפואת ספורט ולמחקר על שם ריבשטיין במכון וינגייט