17/07/18

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת הרצוג מכללה אקדמית לחינוך להמשיך לקיים תוכנית השלמת לימודים “ממורה מוסמך בכיר” לתואר “בוגר בהוראה (B.Ed.) דו-חוגי בתושב”ע במסגרת מח”ר נוות ישראל

בישיבתה ביום ה’ באב תשע”ח (17.7.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. להעביר את תוכנית הלימודים לתואר “בוגר בהוראה” (Ed.) בתושב”ע המתקיימת במח”ר נוות

ישראל לבדיקה של סוקר.

  1. לאשר את הסוקר לבדיקת התוכנית: לאשר את מינויו של ד”ר שלם יהלום מהמחלקה למורשת

ישראל, אוניברסיטת אריאל כסוקר לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר “בוגר בהוראה” (B.Ed.) בתושב”ע המתקיימת במח”ר נוות ישראל.