11/12/18

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה ובדיקת אבני דרך בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מוזיקלי

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה ולבדיקת אבני דרך

בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מוזיקלי.

  1. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' יהודית כהן – החוג למוזיקולוגיה, אוניברסיטת תל אביב (אושרה בעבר במל"ג)
  • פרופ' עודד זהבי – החוג למוזיקה, אוניברסיטת חיפה