12/09/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מתמטי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. למנות שני סוקרים לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להסמיכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מתמטי.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' שלמה וינר – חינוך מתמטי – אוניברסיטת בן גוריון והמכללה האקדמית אחוה
  • פרופ' דוד בן חיים – חינוך מתמטי – הטכניון מכון טכנולוגי לישראל