12/09/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. למנות שני סוקרים לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להסמיכה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' אלון אנגרט – החוג למדעי הסביבה, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' תמר קיסר – החוג לביולוגיה וסביבה – אוניברסיטת חיפה במכללת אורנים