20/06/17

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשת עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית.
  2. לאשר לבדיקת התוכנית את הסוקרים:
  • פרופ' יעקב בורטמן – המחלקה להנדסת מכונות – אוניברסיטת בן-גוריון
  • פרופ' עודד שוסייב – הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה – האוניברסיטה העברית