19/03/19

אישור מינוי סוקרים לבדיקת הארכת ההסכמה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והיא החליטה לאשר את שמות הסוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות, כלהלן:
• פרופ' בועז הוס – המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון
• פרופ' ראובן שניר – מהחוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה