30/04/20

אישור מינוי סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית גורדון להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach.) במסלול העל-יסודי (ז'-י')
  2. לאשר את שמות הסוקרים כלהלן:
  • פרופ' אביבה קליגר – ראש היחידה ללימודי מוסמך בהוראה, המכללה האקדמית בית ברל
  • ד"ר רוני ריינגולד – ראש התוכנית לתואר מוסמך בהוראה, המכללה האקדמית אחוה