09/08/16

אישור מינוי סוקרים לבדיקת מתן הסמכה למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני (M.Ed.) בהגות בחינוך היסודי

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת מתן ההסמכה למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני (M.Ed.) בהגות בחינוך היהודי.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' דב שוורץ – החוג למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' יהונתן גארב – החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית