23/05/17

אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של מכללת חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) בתוכנית הלימודים בתרבות יהודית בזיקה לתנ"ך והוראה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. למנות שני סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה של מכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) בתרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה
  2. לאשר את הסוקרות הבאות:
  • פרופ' יאירה אמית – אוניברסיטת תל אביב (ליוותה את המכללה גם בשלב הקודם)
  • פרופ' עתליה ברנר- אוניברסיטת אמסטרדם, הולנד