08/08/17

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הטכניון להפעיל את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) בלימודי מקרקעין במסגרת מעקב אחר יישום החלטת המל"ג מיום 27.9.2016 – אוטונומיה לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל, והחליטה לאשר מינוי סוקר לבדיקת בקשת הטכניון להפעיל את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) בלימודי מקרקעין במסגרת מעקב אחר יישום החלטת המל"ג מיום 27.9.2016 – אוטונומיה לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני.  הסוקר שאושר כלהלן:

  • פרופ' יגאל מאיר שוחט – הפקולטה למדעי ההנדסה- הנדסת בניין- אוניברסיטת בן גוריון בנגב