17/07/18

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הטכניון מכון טכנולוגיה לישראל לאפשר להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון באנגלית

בישיבתה שהתקיימה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את מינויו של  פרופ' אריה גרטלר מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה העברית כסוקר לבדיקת בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לאפשר לו להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון באנגלית, כפי שאושר על ידי ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל.