19/07/16

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.S.W.) בעבודה סוציאלית במסגרת מח"ר (לנשים וגברים)

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בשם הסוקרת שהוצעה לצורך בדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון חד- חוגי (B.S.W.) בעבודה סוציאלית במסגרת מח"ר (לנשים וגברים) על פי המתווה. המועצה מחליטה להעביר את הבקשה לבדיקתה של פרופ' ורדה סוסקולני מבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת בר-אילן.