28/06/16

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הרצוג לקיים תוכנית לימודים דו חוגית לתואר ראשון (B.Ed.) בהוראת מדעי המחשב במסלול העל יסודי

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להעביר את בקשת המכללה האקדמית הרצוג לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) בהוראת מדעי המחשב במתכונת דו חוגית במסלול העל יסודי (ז'-י') לבחינת סוקרים.
  2. לאשר את הסוקרים כלהלן:
  • ד"ר מיכל ארמוני – המחלקה להוראת המדעים – מכון ויצמן למדע
  • ד"ר דוד גינת – החוג להוראת המדעים – אוניברסיטת תל אביב
  1. לבקש מהסוקרים לבחון רק את הצירופים בתחומים שהתואר שלהם הוכר על ידי מל"ג ישראל כלהלן: אנגלית,  גיאוגרפיה,  היסטוריה, מדעי הטבע, מחשבת ישראל, מתמטיקה, תורה שבעל פה, תנ"ך, תקשורת (התארים בלימודי ארץ ישראל, לשון עברית וספרות אינם מוכרים ע"י מל"ג ישראל, ולכן אין לבחון את הצירופים בתחומים הללו).