07/03/17

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה המינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת וניהול במסגרת מח"ר (גברים)

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  בנושא שבנדון, והיא החליטה כי לאור ההבדלים הקיימים בין תוכנית הלימודים הרגילה ובין תוכנית הלימודים המיועדת לחרדים, מחליטה המל"ג להעביר את הבקשה לבדיקה ע"י סוקר. שם הסוקר יובא בע"פ ויתבקש לוודא כי ההבדלים אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית.