04/04/17

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת וניהול במסגרת מח"ר (גברים)

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים אודות בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת וניהול במסגרת מח"ר (כיתת גברים) והיא החליטה להעביר את התוכנית לבדיקתו של הסוקר פרופ' עמית פינצ'בסקי  (האוניברסיטה העברית בירושלים).