24/04/18

אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו להסמכה להעניק תואר שני (LL.M.) ללא תזה במשפטים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  בדבר אישור מינוי סוקר לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו להסמכה להעניק תואר שני (LL.M.) ללא תזה במשפטים והיא החליטה לאשר את הסוקר הבא:

  • פרופ' ידידיה שטרן – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן