21/05/19

אישור מינוי סוקר לבדיקת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את שמו של הסוקר הנוסף לבחינת הארכת ההסמכה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במיסטיקה ורוחניות כלהלן:
• פרופ' יובל הררי – המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון