28/11/17

אישור מינוי סוקר לבחינת תוכנית הלימודים לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את מינויה של פרופ' מירי ברוך כסוקרת לבחינת תוכנית הלימודים לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל אביב.