28/11/17

אישור מינוי סוקר לבחינת תוכנית הלימודים לתואר שני במדיניות החינוך אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל”ג לאוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י’ בכסלו תשע”ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את מינויו של פרופ’ חן שכטר כסוקר לבחינת תוכנית הלימודים לתואר שני במדיניות החינוך אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל”ג לאוניברסיטת תל אביב.