28/11/17

אישור מינוי סוקר לבחינת תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניק המל"ג לאוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את מינויה של  פרופ' שולמית וולקוב כסוקרת לבחינת תוכנית הלימודים לתואר שני בלימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטה העברית בירושלים.