27/09/16

אישור ממלא מקום ראש תוכנית לתואר שני עם וללא תזה (M.Des.) בעיצוב אופנה, טקסטיל, תכשיטים ואביזרים המתקיימת בשנקר הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

לאור עזיבתה הפתאומית של פרופ' דגנית שוקן ולוח הזמנים הקצר לפתיחת שנה"ל, לאשר כחריג לשנקר הנדסה. עיצוב. אמנות למנות באופן זמני ולשנה אחת, את מר רנרד איציק לעומד כממלא מקום בראש התוכנית לתואר שני בעיצוב אופנה, טקסטיל, תכשיטים ואביזרים המתקיימת במכללה.  על המכללה יהיה להעמיד בתוך שנה ראש תוכנית בהתאם לכללי המל"ג.  עד למינוי ראש תוכנית בהתאם לכללים, לא תוכל המכללה לרשום סטודנטים חדשים למסלול עם תזה (מבלי לפגוע בסטודנטים שכבר נרשמו למסלול עם התזה).