12/04/16

אישור סוקרות לבחינת בקשת המכללה האקדמית הרצוג לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) בהוראת מדעי המחשב במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה שהתקיימה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016), החליטה המועצה להשכלה גבוהה שלא לאשר את הסוקרות שהוצעו ע"י ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות לבדיקת הבקשה שבנדון.  מזכירות המל"ג תפעל להביא בפני ועדת המשנה והמל"ג סוקרים אחרים.