10/01/17

אישור סוקרים בינלאומיים להערכת איכות מרכז המחקר הלאומי להנעה אלקטרוכימית

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

בהתאם לתוכנית הרב שנתית, במהלך שנה"ל תשע"ז ייבדק מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית באוניברסיטת בר-אילן.  להלן הסוקרים הבינלאומיים שיעריכו את המרכז:

  • Tetsuya Osaka – Director of Research Organization for Nano and Life Innovation, Wasada University, Japan (specialization: applied electrochemistry).
  • Stephen J. Harris – Materials Science Division, Lawrence Berkeley Lab, Berkeley, USA (specialization: applied physical chemistry).
  • Thomas Fuller – School of Chemical and biomolecular engineering, Georgia Tech, USA (specialization: electrochemical systems for energy conversion and storage, batteries and fuel cells).