23/06/20

אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת היסטוריה

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורות ישראל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת היסטוריה.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' שמחה גולדין – החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב
  • פרופ' כנה ורמן – היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב