24/09/20

אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלימודי ארץ ישראל במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בישיבתה ביום 15.9.2020 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשת מכללת אוהלו לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בלימודי ארץ ישראל במסלול העל יסודי.
  2. לאשר את הסוקרים:
  • פרופ' ארנון גולן – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה – אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' קובי כהן-הטב – המחלקה ללימודי ארץ ישראל – אוניברסיטת בר אילן