26/05/20

אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' שרגא פישרמן – יעוץ חינוכי, מכללת שאנן
  • ד"ר ניר מדג'ר – ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן