26/05/20

אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מטפח ומשלב

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (Ed.) ללא תזה בחינוך מטפח ומשלב.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • ד"ר אביהו שושנה – הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
  • ד"ר אסתר פירסטטר – החוג לחינוך משלב, המכללה לחינוך ע"ש גורדון