23/06/20

אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה.
  2. לאשר את הסוקרים:
  • פרופ' ישראל ברטל – החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו – האוניברסיטה העברית
  • פרופ' דוד אסף – החוג להיסטוריה של עם ישראל – אוניברסיטת תל אביב