10/01/17

אישור סוקרים לבדיקת בקשת אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' ארנון אדלשטיין – חנ"ג וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
  • פרופ' מונא חורי כסאברי – ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית