01/12/15

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול ארגוני שירות

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את הרכב הסוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול ארגוני שירות, כלהלן:
  • פרופ' גילי דרורי – המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • ד"ר ריטה ריקולה מנו – החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה
  1. לבקש מהסוקרות לבחון האם מדובר בתחום ניהולי מבודל מספיק כדי לקיים תוכנית עצמאית לתואר שני, וכן האם ישנה עליית מדרגה לעומת התואר הראשון בניהול ארגוני שירות המתקיים במכללה.