17/05/16

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בכלכלה יישומית

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. למנות שני סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (.M.A) בכלכלה יישומית.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' דניאל לוי- אוניברסיטת בר אילן
  • פרופ' בני בנטל- אוניברסיטת חיפה

3. חוות דעת הסוקרים לא יובאו לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי ות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.