18/06/19

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחדשנות בחינוך

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחדשנות בחינוך.
2. לאשר את הסוקרות הבאות:
• פרופ' אינה בלאו – המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
• ד"ר טובה מיכלסקי – ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן (טרם אושרה במל"ג)