18/06/19

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית בכלכלה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בעניין בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית (.B.A) בכלכלה, והיא מחליטה להעביר את הבקשה לבחינת סוקרים כלהלן:
• פרופ' בני בנטל – אוניברסיטת חיפה
• פרופ' תומר בלומין – אוניברסיטת בן גוריון.