17/12/19

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להסמיכה להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בבקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להסמיכה להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה, והיא מחליטה למנות את הסוקרים הבאים לבדיקת הבקשה:

  • פרופ' אבנר עדין – הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית (מומחה לטיפול בשפכים)
  • פרופ' הדס ממן – אוניברסיטת ת"א (עוסקת בפיתוח טכנולוגיות חדשות לטיפול במים)