26/05/20

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך, מדעים וספורט אוהלו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בעיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. למנות סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך, מדעים וספורט אוהלו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (Ed.) ללא תזה בעיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' ארנון הרשקוביץ – ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
  • ד"ר טובה מיכלסקי – ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר אילן