23/06/20

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה           התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון     והחליטה לאשר את הרכב הסוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לקבל הסמכה           להעניק תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית כלהלן:

  • פרופ' גיא רוט , המחלקה לחינוך , באוניברסיטת בן גוריון
  • ד"ר יניב קנט מימון , המחלקה לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי בהרצליה