12/02/19

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון (LL.B.) במשפטים

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול, העסקים הרב תחומי ומשפטים מיום 8.1.2019 בעניין בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט (M.A.) לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון LL.B. במשפטים, והיא מחליטה להעביר את הבקשה לבחינת שני סוקרים, כלהלן:
• פרופ' יובל שני – הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.
• פרופ' מיכל טמיר – בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט