17/12/19

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה לאשר את הרכב הסוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני, כלהלן:

  • פרופ' מיכאל בר-אלי – הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בן גוריון
  • פרופ' יאיר גלילי – ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי בהרצליה