24/09/19

אישור סוקרים לבדיקת בקשת מכללת אמונה-אפרתה לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך חברתי קהילתי במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא אישור הסוקרים המוצעים לבחינת בקשת מכללת אמונה-אפרתה לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך חברתי קהילתי במסלול העל יסודי, והיא החליטה לאשר את שמם כלהלן:

  • פרופ' זהבית גרוס – בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן
  • ד"ר ירון גירש – החוג לחינוך בלתי פורמלי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין