27/09/16

אישור סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. למנות שני סוקרים לבדיקת הארכת ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית.
  2. לאשר את הסוקרים הבאים:
  • פרופ' אריה מלניק – אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' משה חזן – אוניברסיטת תל-אביב