10/11/15

אישור סוקרים לבחינת בקשת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל לקיים תוכנית לימודים לתואר "מוסמך במדעים" (B.Sc.) בהנדסת חומרים – בדיקה באמצעות נוהל טיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בדבר בקשת הטכניון לקיים תוכנית לימודים לתואר B.Sc.)) "מוסמך במדעים" בהנדסת חומרים והחליטה כי הבקשה תיבחן באמצעות נוהל  טיפול בבקשה להסמכה לתוכנית לימודים חדשה באמצעות  איגום קורסים מתוך תוכניות לימודים מאושרות  ותועבר לבדיקתם של הסוקרים הבאים:

  • פרופ' אלי אגיון – המחלקה להנדסת חומרים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • פרופ' אילן גולדפרב- המחלקה למדע והנדסה של חומרים, אוניברסיטת תל אביב