09/12/14

אישור סוקרים לבחינת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבל הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר שני (M.B.T.) ללא תזה במיסים בעסקים

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את הרכב הסוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל בתוכנית הלימודים לתואר (M.B.T.) ללא תזה במיסים בעסקים.
  2. שני הסוקרים יכהנו כצוות ויתבקשו להגיש חוות דעת משותפת לגבי התוכנית.