18/02/20

אישור סוקרת לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית בירושלים לאשר את תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רומאנים

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מישיבתה ביום 18.2.2020 בנושא שבנדון, והיא מחליטה לאשר את שם הסוקרת כלהלן:

  • פרופ' תמר הרציג – החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב