10/01/17

אישור סוקר לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי מידע במתכונת חד-חוגית (במקום מתכונת ראשי/משני)

  • בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, בעניין בקשת אוניברסיטת בר-אילן לקיים תוכנית הלימודים לתואר ראשון (A.) בלימודי מידע במתכונת חד-חוגית (במקום תוכנית הלימודים שהתקיימה בעבר במוסד במתכונת של חוג ראשי), והיא החליטה להעביר את בדיקת תוכנית הלימודים לפרופ' אלחנן אדלר ממכללת דוד ילין.