19/05/15

אישור סוקר לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בלשון וספרות ערבית במסלול רב-גילאי (א'-י') – שינוי המסלול הגילאי בתוכנית קיימת במכללה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות  והיא מחליטה לאשר את  הסוקר לבדיקת בקשת מכללת בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה"  ( B.Ed.)  חד-חוגי בלשון וספרות ערבית במסלול רב גילאי (א'-י) (שינוי המסלול הגילאי בתוכנית הקיימת).

במקומו של פרופ' ששון סומך מאוניברסיטת תל אביב  (שלא יוכל להמשיך לבדוק את התוכנית מסיבות בריאותיות) למנות את  ד"ר בסיליוס בוארדי מאוניברסיטת בר אילן.