01/07/14

: אישור סוקר לבדיקת בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בתקשורת

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל בעניין בקשת המכללה האקדמית באקה (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ואישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בתקשורת.  בעקבות בקשת הוועדה אשר מונתה לבדיקת תוכנית הלימודים, החליטה המועצה להעביר את בקשת המכללה לבדיקתו של מומחה, וזאת על מנת לקבל את חוות דעתו אודות הפן המקצועי בתוכנית.  שם המומחה שאושר: ד"ר יובל דרור, ראש מסלול תקשורת דיגיטלית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בתקשורת, במסלול האקדמי של המכללה למינהל.