10/11/15

אישור סוקר לבדיקת מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטת תל-אביב להעניק תואר "מוסמך בבריאות הציבור" (M.P.H.) עם תזה וללא תזה

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא אישור סוקר לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בבריאות הציבור" (M.P.H)  עם תזה וללא תזה של אוניברסיטת תל אביב לקראת הארכת הסמכה/ הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן, והיא מחליטה למנות את פרופ' אמנון להד (בית הספר לבריאות הציבור, מהאוניברסיטה העברית) כסוקר בנוסף לפרופ' בתיה סרוב שמונתה בישיבת ועדת המשנה מיום 28.7.15.